ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

Az adatkezelő(k) adatai

Neve: Éljen Szekszárd Egyesület

Címe: 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 8. fszt. 8.

Adatfeldolgozás helye: 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 8. fszt. 8.

Nyilvántartási szám: 17-02-0002191

Adatvédelmi szerv adatai

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszáma: +36 1 391 1400

Honlapja: https://naih.hu/

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA CÉLOK SZERINT

Hírlevelek küldése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Cél
név A nevet azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk megszólítani Önt a levelezés során.
e-mail cím Az e-mail címre küldjük a választással kapcsolatos értesítéseket, híreket.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a feliratkozás során ad meg Egyesületünk számára.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legkésőbb a 2019. évi önkormányzati választásokat követő egy hónapon belül töröljük.

Az adatfeldolgozó(k) megnevezése és tevékenysége

Egyesületünk jelen célhoz adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.

Az adatok címzettjei

Az adatokhoz kizárólag az Éljen Szekszárd Egyesület tagjai férnek hozzá.

Adattovábbítás

Az adatokat – egy esetleges hatósági megkeresés kivételével – nem adjuk át harmadik félnek.

ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

A rendszerünkben tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően tudjuk elérni, az adatokhoz való hozzáférést pedig jogosultsági szinthez kötjük.

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében az Egyesület biztonsági mentéseket hajt végre. A honlap elérését biztonságos „https” protokollon keresztül tesszük lehetővé.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

  • kezeljük-e az Ön személyes adatait, illetve ha igen…
  • milyen személyes adatait kezeljük,
  • milyen jogalapon kezeljük,
  • milyen adatkezelési célból kezeljük,
  • mennyi ideig kezeljük,
  • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést.

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

Helyesbítéshez való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti, hogy Egyesületünk módosítsa valamely személyes adatát. Kérelmét Egyesületünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha Egyesületünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére.

Törléshez való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti Egyesületünktől személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmét abban az esetben utasítjuk el, ha jogszabály Egyesületünket a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Kérelmét Egyesületünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha Egyesületünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére.

Zároláshoz való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait Egyesületünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait Egyesületünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy adatait Egyesületünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig Egyesületünk tovább tárolja az Ön adatait, ezt követően törli azokat. Kérelmét Egyesületünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére teljesítjük.

Tiltakozáshoz való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát Egyesületünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha Egyesületünk a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül Ön jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő. Ön az adatvédelmi hatósággal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról a következő linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.